Članak

U Službenim novinama KS objavljeno poništenje upisa Sebije Izetbegović i zvanje magistra

U Službenim novinama Kantona Sarajevo danas je objavljeno rješenje rektora Univerziteta u Sarajevu Rifata Škrijelja kojim je poništio upis Sebije Izetbegović odnosno zvanje magistra. 

(Patria) - U Službenim novinama Kantona Sarajevo danas je objavljeno rješenje rektora Univerziteta u Sarajevu Rifata Škrijelja kojim je poništio upis Sebije Izetbegović odnosno zvanje magistra. 

Senat Univerziteta u Sarajevu je 06.03.2023. podržao Analizu Komisije na osnovu prikupljene dokumentacije u predmetu provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu - Medicinskom fakultetu prof. dr. Sebije Izetbegović sa prijedlogom za dalje postupanje te je rektor donio rješenje: 

1. Poništava se upis u Matičnu knjigu magistranata broj I od 1964 - 1998. godine od rednog broj 1 do 442 koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu - Medicinskog fakulteta, i to upis pod rednim brojem 437 na ime Izetbegović dr. Sebija, koja je dana 19.03.1998. godine odbranila magistarski rad na temu "Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu" i time stekla naučni stepen magistra nauka, iz razloga što imenovana nije ispunila sve ispitne obaveze na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra nauka, odnosno nije ispunila propisane uslove za sticanje odgovarajućeg naučnog stepena - magistar nauka.

2. Obavezuje se Služba za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu da "Službenim novinama Kantona Sarajevo" podnese zahtjev za oglašavanje nevažećim upis iz tačke 1. ovog rješenja.

3. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja.

Na jučerašnjoj sjednici Senata UNSA sa 30 glasova za je izglasana odluka o stavljanju van snage odluke Senata UNSA iz januara 2014. godine o izboru u zvanje redovnog profesora Sebije Izetbegović. 

Izetbegović je ranije pokrenula upravni spor odnosno podnijela tužbu Općinskom sudu u Sarajevu, a zatražila je i inspekcijski nadzor na Univerzitetu u Sarajevu zbog narušavanja ugleda, a u svom dopisu inspekciji tvrdi da su odluke Senata i rješenja rektora UNSA, Rifata Škrijelja nezakonita.

#BiH