Članak

SARAJEVO

Održane dvije vanredne telefonske sjednice Vijeća ministara BiH

(Patria) - Vijeće ministara BiH na 15. izvanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o održavanju sedmog sastanka
Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između Europske unije (EU) i Bosne i
Hercegovine, koji ćе biti održan 6. i 7. prosinca 2023. u hibridnoj formi.

Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine će u suradnji s
nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini provesti sve nužne radnje za održavanje
ovog sastanka.

Izaslanstva EU-a i BiH razgovarat će, među ostalim, o ostvarenom napretku između dva
sastanka u vezi s funkcioniranjem pravosuđa, temeljnim pravima, borbom protiv
korupcije, organiziranog kriminala i terorizma, migracijama te upravljanjem granicama.
Predsjedatelj izaslanstva Bosne i Hercegovine Samir Rizvo iz Ministarstva sigurnosti
BiH bit će na raspolaganju medijima zа upite u vezi sa sedmim sastankom Pododbora
za pravdu, slobodu i sigurnost između EU-a i BiH.

Zatim je održana i 16. vanredna telefonska sjednica Vijeće ministara BiH gdje je utvrđeno i uputit će se Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru Prijedlog sporazuma o upravljanju između Saveznog ministarstva unutarnjih poslova za građevinarstvo i domovinu, koje zastupa predsjednik Saveznog ureda za migracije i izbjeglice SR Njemačke - BAMF, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice BiH.

Cilj projekta, za koji je SR Njemačka osigurala 800.000,00 eura granta, je dovršetak
uspostave funkcionalnog, transparentnog i održivog sustava prihvata i integracije bh.
državljana koji se vraćaju u BiH ро osnovi sporazuma о readmisiji.

Na ovaj se način žele osigurati optimalni kapaciteti u odnosu na trenutnu dinamiku
prihvata i integracije readmisiranih državljana BiH.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.162.940,00 eura, od čega je njemački grant
800.000,00 eura, a preostalih 362.940,00 eura osigurat te Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice BiH i njegov implementacijski partner, entiteti i lokalna razina vlasti.

#EU #Njemačka #VijećeMinistara #BiH