Članak

PODRŠKA BUDŽETIMA

Vlada FBiH općinama i gradovima dodijelila 39 miliona KM

Riječ je o finansijskoj pomoći budžetima općina i gradova, te za finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave.

(Patria) - Vlada FBiH na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela je Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023., u okviru tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti - kantoni i općine, u ukupnom iznosu od 39 miliona KM.

Riječ je o finansijskoj pomoći budžetima općina i gradova, te za finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave.

Sredstva od deset miliona KM raspoređuju se općinama i gradovima po principu solidarnosti, i to za svih 80 općina i gradova u Federaciji BiH u jednakom iznosu od po 125.000 KM na ime finansijske pomoći budžetima.

Sredstva u iznosu od 29 miliona KM raspoređuju se za finansiranje ili sufinansiranje ukupno 135 projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave, a na osnovu provedenog Javnog poziva, te na prijedlog Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima.

Vlada FBiH će sa načelnicima/gradonačelnicima općina i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, a kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze.

Za potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju sredstava uime Federalne vlade je ovlašten federalni ministar finansija, a Vlada FBiH će sredstva doznačiti na depozitne račune općina i gradova u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Korisnici ovih sredstava su dužni Federalnom ministarstvu finansija dostaviti izvještaj o utrošku sredstava najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

Inače, raspodjela ovih sredstava je izvršena na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu finansija "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine", te Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstva utvrđenih Budžetom Federacije BiH za ovu godinu ministarstvu "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti, općine i gradovi."

#VladaFederacije #općine #gradovi #Odluka #BiH