Članak

RAZLIČITE NAKNADE

Vlada FBiH usvojila izvještaj o izvršenju: 67 posto Budžeta FBiH ide na socijalna davanja

(Patria) - Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za period od 1. januara do 30. septembra 2023. godine. Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH u ovom periodu iznosili su 4.242,86 miliona KM, što je 63 posto planiranog za 2023. godinu i veći su za osam posto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Od poreza je prihodovano 3.734,22 miliona KM, što je 77 posto planiranog, a u odnosu na isti period prethodne godine više je za 16 posto. Neporezni prihodi iznosili su 237,34 miliona KM, primljeni tekući transferi 81,52 miliona, a prihodi po osnovu finansiranja budžeta 189,78 miliona KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za period januar - septembar ove godine iznosili su 4.391,29 miliona KM. Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos sredstava 2.946,90 miliona KM utrošen je na socijalna davanja ili 67,11 posto ukupno realizovanih rashoda.

U izvještaju je, između ostalog, navedeno da tekući transferi i drugi tekući rashodi u periodu januar-septembar 2023. godine iznose 3.355,23 miliona KM. Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda u periodu januar-septembar 2023. godine su redovni mjesečni transferi, među kojima su isplata penzija (2.338,37 miliona KM), doprinosi za zdravstveno osiguranje (27,20 miliona KM), naknade za fizičku onesposobljenost (2,18 miliona KM), te za civilne žrtve rata (18,38 miliona KM). Transfer za vojne invalidnine u ovom periodu iznosio je 211,45 miliona KM, a slijede transferi za provođenje Zakona o podršci porodicama sa djecom (78,26 miliona KM), kao i Zakona o roditeljima njegovateljima (20,79 miliona KM), te pomoć u liječenju boraca (1,47 miliona KM). Tu su i transferi za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih boraca (novčana egzistencijalna naknada 43,39 miliona KM), potom Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (13,32 miliona KM), te za civilne invalidnine (156,86 miliona KM).

Transferi za zdravstvo iznosili su 78,89 miliona KM, a najznačajniji su Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (27,27 miliona KM), za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH (41,33 miliona KM), te biomedicinski potpomognutu oplodnju (7,5 miliona KM). Subvencije javnim preduzećima iznosile su ukupno 31,5 miliona KM, od čega se najveći iznosi odnose na transfere JP Željeznice Federacije BiH (redovni transfer od 14,5 miliona KM, te za izmirenje obaveza šest miliona KM).

Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u periodu januar-septembar 2023. godine realizirane su u iznosu od 68,27 miliona KM, a najviše se odnose na subvencije za mlijeko i duhan (41,88 miliona KM), nakon čega slijede poticaji poljoprivrednoj proizvodnji (19,59 miliona KM).

Kapitalni izdaci u periodu januar - septembar ove godine realizirani su u iznosu od 48,16 miliona KM.

#BiH #budžet #socijalnadavanja #naknade