Objavljeno u kategoriji BiH na 10.09.2019 18:36:00

Vlada USK spremna izjednačiti osnovicu plaće prosvjetnim radnicima sa drugim budžetskim korisnicima

Foto Arhiv

BIHAĆ; (Patria) - Vlada USK na današnjoj sjednici prihvatila je Informaciju Pregovaračkog tima Vlade Unsko-sanskog kantona koji je analizirao zahtjeve kantonalnih odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture, u vezi sa čijim ispunjavanjem imenovani uslovljavaju prekid štrajka prosvjetnih radnika na području Unsko-sanskog kantona. Vlada je zadužila Damira Omerdića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Nermina Kljajića, ministra unutrašnjih poslova da, kao članovi Pregovaračkog tima, nastave pregovore sa predstavnicima sinidikata u obrazovanju.

Navedeni sindikati donijeli su Odluku o organizovanju i održavanju štrajka zaposlenika u javnim ustanovama osnovnog obrazovanja i odgoja na području Unsko-sanskog kantona i Odluku o organizovanju i održavanju štrajka zaposlenika u javnim ustanovama srednjeg obrazovanja i odgoja na području Unsko-sanskog kantona. U predmetnim odlukama navedeni su razlozi organiziranja štrajka i istaknuti zahtjevi koji se odnose na ispunjavanje ekonomskih i socijalnih prava radnika u obrazovanju.

Kao što je poznato, Vlada Unsko-sanskog kantona je vodila intenzivne pregovore sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja radi postizanja sporazuma. Nažalost, pregovori nisu uspjeli te je, u skladu sa Zakonom o radu FBiH, proveden postupak mirenja, koji također nije uspješno okončan, tj. nije postignut adekvatan sporazum.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona je dostavilo informaciju o provedenom postupku mirenja i priložilo dokaze da je štrajk prosvjetnih radnika organiziran suprotno odredbama Zakona o štrajku FBiH, te predložilo Vladi Unsko-sanskogkantona Zaključak o pokretanju sudskog postupka u cilju utvrđivanja nezakonitosti organiziranog štrajka, što je Vlada i usvojila te obavezala Kantonalno pravobranilaštvo da pokrene postupak kod nadležnog suda.

U cilju iznalaženja pozitivnog ishoda iz situacije nastale povodom organiziranja štrajka, a za dobrobit učenika, Pregovarački tim Vlade Unsko-sanskog kantona predlaže Vladi Unsko-sanskog kantona da prihvati istaknuti zahtjev sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja za izjednačavanjem prava sa ostalim zaposlenicima koji primaju platu iz Budžeta Unsko-sanskog kantona, u smislu potpunog izjednačavanja plata uposlenih u obrazovanju sa platama zaposlenih u organima državne službe, shodno odgovarajućoj stručnoj spremi.

Ne prejudicirajući ishod sudskog postupka, Pregovarački tim smatra potrebnim, da u interesu učenika, odnosno, otpočinjanja školske godine, Vlada Unsko-sanskog kantona uloži maksimalan napor u cilju postizanja sporazuma sa sindikatima. Dakle, predlažemo Vladi Unsko-sanskog kantona, da u cilju izjednačavanja njihovih prava sa ostalim budžetskim korisnicima i postizanja sporazuma sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona, istima u pregovorima ponudi nekoliko stvari.

Kao prvo osnovicu za platu u identičnom iznosu sa utvrđenom osnovicom zaposlenih u organima državne službe, tj. u iznosu od 302 KM, potpuno izjednačavanje koeficijenata stručne spreme zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju sa zaposlenima u organima državne službe, tj. izjednačavanje osnovnih plata uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju prema stepenu obrazovanja (srednja stručna sprema, viša stručna sprema i visoka stručna sprema) sa osnovnim platama uposlenih u organima državne službe prema stepenu stručne spreme, priznavanje prava na novčani dodatak na platu na ime minulog rada.

Prihvatanjem zahtjeva sindikata za izjednačavanjem njihovih prava iz radnog donosa sa ostalim budžetskim korisnicima, ispravila bi se i dugogodišnja nepravda u različito isplaćivanim platama po pitanju nejednake osnovice i nejednakih koeficijenata stručne spreme.

U cilju implementacije navedenih zahtjeva sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, neophodno je pristupiti izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android