Članak

DOBILI KRITIKE

Klub SDP-a ispravlja grešku: Šira javnost mora biti uključena u javnu raspravu o urbanističkom planu na nivou KS

(Patria) - Klub SDP-a u Skupštini KS danas se oglasio povodom kritika koje je uputilo 20 ekoloških udruženja EKO BiH mreža u vezi novog nacrta urbanističkog plana KS, jer u javnoj raspravi nije planirano učešće javnosti.
"Upravo je Klub SDP-a tokom zasjedavnja Skupštine Kantona Sarajevo uputio inicijativu da se izmjeni i dopuni predloženi Zaključak o načinu provođenja javne rasprave o utvrđivanju nacrta urbanističkih planova za različite opštine u Kantonu Sarajevo.

Klub poslanika/ca SDP-a BiH u SKS predlaže da se u tačci 3 spomenutog zaključka koji glasi „Učesnici u javnoj raspravi su kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave, naučne i stručne ustanove“, na kraju rečenice doda i tekst; „i javnosti Kantona u cjelini“ kao što je precizirano čl. 141 Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo.

Na ovaj način se omogućava da i građani učestvuju u raspravi putem zborova građana, okruglih stolova i na druge načine, te da se ulože dodatni napori od strane Vlade KS i Skupštine KS da se animira javnost za učestvovanje u pomenutoj javnoj raspravi.

Mišljenja smo da je, s obzirom na preporuke Aarhuške konvencije, ali i u duhu generalnog opredjeljenja SDP-a da u procese odlučivanja što više uključuje zainteresovanu stručnu i laičku javnost, te posebno zbog sve manjeg interesa javnosti za participaciju u procesima donošenja odluka od javnog interesa (uzrokovane i nedovoljno aktivnom ulogom javnih institucija u animiranju javnosti za učestvovanje u procesu donošenja odluka od javnog interesa), potrebno na različite načine u javnu raspravu o nacrtima urbanističkih planova u KS, kao strateških dokumenata od ogromnog javnog interesa, uključiti što veći broj građana – a to je moguće
samo kroz proaktivni pristup javnih institucija. Samo na ovaj način moguće je postići potrebnu transparentnost i uključenost prilikom donošenja za javnost značajnih odluka poput ovih, saopćeno je iz SDP-a.

#BiH #SDP #javnost #urbanističkiplan