Članak

MUP FBiH

Isak pisao MUP-ovima kantona: Hitno usmjeriti kapacitete za sprečavanje nasilja nad ženama

Foto Facebook

(Patria) - Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova FBiH uputio je pismo svim kantonalnim MUP-ovima zbog nemilih, stravičnih i gnusnih događaji koji su se desili na području određenih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima su živote izgubile osobe ženskog spola, pri čemu se kao izvršioci ovih krivičnih djela ubistava pojavljuju osobe muškog spola, i to prvenstveno bračni supružnici ili vanbračni partneri, koji su i ranije prijavljivani nadležnim institucijama zbog nasilja u porodici, stvorile su kod građana, posebno kod građanki, osjećaj nesigurnosti i straha.

"Bosna i Hercegovina, kao potpisnica Istanbulske konvencije (Konvencija Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (“Službeni glasnik BIH” broj 15/13)), u obavezi je poduzimanje prvenstveno preventivnih mjera u cilju sprečavanja nasilja nad ženama i zaštitu žrtava nasilja, ali i represivnog djelovanja nakon što preventivni aspekti nisu dali odgovarajući odgovor u odnosu na počinioca.

Uzimajući u obzir činjenicu da su krivična djela nasilja u porodicama, kao rodno zasnovanog nasilja, u nadležnosti kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, pozivate se da što hitnije svoje kapacitete u segmentima ove vrste krivičnih djela, usmjerite na unapređenje saradnje sa: nadležnim tužilaštvima, centrima za socijalni rad, sigurnim kućama, ali i da povećate operativnu razmjenu informacija između policijskih stanica i policijskih uprava, kako bi se u slučajevima nasilja u porodici, posebno kada je riječ o povratnicima u počinjenju ovih krivičnih djela, adekvatno i urgentno djelovalo u segmentima policijskog rada.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije stavljaju se na raspolaganje i pružanje neophodne pomoći, sa ciljem preventivnog ili represivnog djelovanja u sprečavanja pojedinaca u vršenju rodno zasnovanog nasilja, kakvih smo bili svjedoci u prethodnom periodu", ističe Isak u pismu upućenom svim kantonalniom MUP-ovima.

#femicid #MUP #RamoIsak #VladaFederacije #MUPKS