Članak

Parlament FBiH - zaključci: Vlada i EPBiH analizom da utvrde šta dalje s rudnicima i rudarima

Usvojen set zaključaka o rudnicima.

SARAJEVO, (Patria) - Predstavnički dom Parlamenta FBiH podržao je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zateznih kamata na javne prihode, po hitnom postupku, te Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima po skraćenom postupku. 

Zastupnici su podržali i Prijedlog Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije, dok je za Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, prihvaćen nakon pojedinačnog glasanja.

Podršku su dobili i nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, o poticanju razvoja male privrede u FBiH i Nacrt zakona o zaštiti zraka.

Podržani su i nacrti o izmjenama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, te o proizvodnji i prometu oružja i vojne opreme. 

Podržan je i Nacrt zakona o sudskoj policiji FBiH.

Prihvaćen je i Plan rada Vlae FBiH za ovu godinu. 

Podržano je i više akcionih planova za različite strategije u okviru industrije u FBiH. 

Finansijsko-materijalni izvještaji Agencije za upravljanje oduzetom imovinom nisu podržani
Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu nije dobio podršku potrebne većine. 

Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansjskog plana
Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex ),
18. Izvještaji o radu za 2018. godinu dobio je podršku poslanika. 

Podršku nisu dobili izvještaji o radu za 2018. godinu:
a) Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin
b) Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakoviči,
c) Zavoda za zbrinjavnje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić,
d)Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo sa 
Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu,
e) Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški,

Komisija Predstavničkog doma FBiH koja je vanredno zasjedala danas, usvojila je tri zaključka: 

"Prvenstveno, Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH predlažu da ponovo razmotri izvještaje o radu pet ovakvih zavoda za 2018. godinu, te da Parlamentu u roku od 60 dana dostavi nalaze FUP-a, Tužilaštva i Ureda za reviziju institucija FBiH, predlažu da se organizira obilazak Zavoda Pazarić, te da Vlada izdvoji interventna sredstva za ovaj zavod za nadolazeću zimsku sezonu”.

Zaključci Komisije dobili su podršku.

Zastupnici nisu podržali Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2018. godinu, sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i Izvještaj o radu ombudsmena za bankarski sistem Federacije BiH.

Informacija o stanju u ZD rudnicima uglja koja posluju u sastavu koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pregledom rezultata u periodu 20092017 godina i Analiza upravljanja rudnicima sa pregledom rezultata u periodu 2009 - 2017. godina. 

Predstavnički dom usvojio je pet zaključaka vezano za stanje u rudnicima Koncerna Elektroprivrede BiH: 

“1. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prima k znanju informacija Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije o stanju u rudnicima u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH (EPBiH), sa pregledom rezultata u periodu 2009- 2017. godina i Analizu upravljanja sa pregledom rezulata u Istom periodu.

2. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da aktvnije pristupi prestrukturiranju elektroenergetskog sektora rudnika uključujući i postojeću organizaciju Koncerna, u cilju da dugoročni poslovni planovi i razvoj rudnika budu u vezi sa potrebama termo elektrana i ostale industrije i potreba trzišta i o tome jednom godišnje izvijesti Parlament Federacije BiH.

3. Zadužuje se JP Elektroprivreda Sarajevo da izvrši analizu
sposobnosti za dugoročno poslovanje za svaki rudnik, uvažavajući tržište, tehničko - tehnološke, socijalne i sigurnosne uslove eksploatacije uglja u pojedinim pogonima rudnika, te da na osnovu toga predloži donošenja potrebnih odluka o dinamici zatvaranja pogona kao i pokretanje kapitalnih ulaganja u nove kapacitete i nastavak planiranih investicijskih ulaganja.

4. Analizu sposobnosti za dugoročno poslovanje za rudnike potrebno je završiti najkasnije do 31. decembra 2019. godine uz prijedlog za zatvaranje neodrživih rudarskih pogona potrebno je planirati zbrinjavanje radnika iz tih pogona ( premještanje u druge pogone uplata PIO i penzionisanje i otpremnina itd).

5. S obzirom da aktuelni kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH ističe danas, 11. septembra 2019. godine, Predstavnički dom Parlamenta FBH zahtijeva od socijalnih partnera da se pregovarački proces usaglašavanja novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH okonča najkasnije do kraja septembra 2019. godine”.

Sjednica je završena, a naredna zakazana za 24. i 25. septembar.

#BiH