Članak

Nema više sto funkcija: Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa opet u fokusu

O ovom Prijedlogu zakona raspravljat će se 16. januara na sjednici Predsatvničkog doma PSBiH

SARAJEVO, (Patria) - Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić preuzeli su ulogu predlagača za Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, te se na taj način ovo zakonsko rješenje našlo u redovnoj parlamentarnoj proceduri. Radi se o zakonu koji su krajem prethodnog mandata poslanici Parlamenta BiH izradili uz pomoć Transparency international BiH, OSCE i Delegacije EU.

O ovom Prijedlogu zakona raspravljat će se 16. januara na sjednici Predsatvničkog doma PSBiH

Podsjećamo, predlagači zakona smatraju da je postojeći Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine neophodno mijenjati kako bi se osigurala efikasna i nezavisna primjena instituta sukoba interesa, ujednačili i uskladili propisi koji reguliraju sukob interesa na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, te unaprijedili postupci prikupljanja, objavljivanja i kontrole podataka o finansijskom stanju i imovini nosilaca javnih funkcija.

Evidentna je potreba usaglašavanja postojećeg Zakona sa prihvaćenim međunarodnim standardima i preporukama, kao i ratificiranim međunarodno-pravnim instrumentima koji reguliraju oblast sukoba interesa imajući u vidu obaveze Bosne i Hercegovine na evropskom putu u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije.

Kao najznačajnije izmjene Arnaut, Emrić i Magazinović ističu uspostavljanje nezavisnog, depolitiziranog i profesionalnog tijela za provođenje Zakona, odnosno Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u čijem članstvu ne bi mogle biti osobe koje su u prethodnih 5 godina bile članovi bilo koje političke stranke. 

Članovi ovog tijela, također ne bi mogli biti osobe koje su unutar prethodnih 10 godina obavljali funkciju poslanika, delegata, odbornika ili vijećnika, gradonačelnika, načelnika općine, člana vlade ili savjetnika na bilo kojem nivou vlasti u BiH.

Zakonom je predviđeno proširenje kruga lica na koje se zakon odnosi kako bi svi nosioci javnih funkcija imali jednak tretman, te uvođenje preciznih pravila koja ograničavaju vršenje više funkcija, te jasnih pravila u obavljanju funkcija, angažmana i poslovanja nosilaca javnih funkcija i nakon prestanka funkcije.

Objedinjavanje i usklađivanje propisa o izvještajima o imovini i sukoba interesa, jasno definiranje nadležnosti u pogledu prikupljanja, objavljivanja i kontrole od strane Komisije koja provodi zakon, uvođenje dostupnosti i obaveze podnošenja imovinskih kartona na godišnjoj osnovi, kao i uspostavljanje sistema provjere tačnosti podataka u izvještajima i objavljivanje registra nosilaca funkcija i njihove imovine, proširenje spektra i vrsta sankcija i uvođenje novih mehanizama, kao što su poništenje djela nastalog u situaciji sukoba interesa, neke su od važnih izmjena predviđenih ovim zakonom.
 

#BiH #ParlamentBiH #SukobInteresa