Objavljeno u kategoriji Biznis na 09.08.2019 17:27:00

CBBiH: Unaprijeđena statistika sektora Ostalih finansijskih institucija u BiH

Foto: Patria

SARAJEVO, (Patria) - Prateći zahtjeve međunarodnih standarda statističkog izvještavanja, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je učinila korak naprijed u unapređenju statistike sektora Ostalih finansijskih institucija (sektor OFI) u BiH, uvođenjem statistike na kvartalnoj osnovi umjesto dosadašnje na polugodišnjoj osnovi, navodi se u saopćenju CBBiH.

Ovaj napredak je ostvaren zahvaljujući podršci svih institucija koje su obuhvaćene statistikom OFI sektora (26 osiguravajućih društava s društvom za reosiguranje, 35 investicionih fondova, 7 lizing društava, 24 mikrokreditne organizacije, 8 brokerskih kuća i dvije berze).

Na kraju prvog kvartala 2019. godine aktiva OFI sektora iznosi 4,20 milijardi KM, pa je evidentan manji porast u odnosu na kraj 2018. godine od 47 miliona KM ili 1,1 %.

Najveću aktivu u okviru sektora OFI imaju osiguravajuća društva 1,97 milijardi KM i učestvuju sa 46,8% u aktivi ukupnog OFI sektora, mikrokreditne organizacije 975 miliona KM ili 23,2%, slijede investicioni fondovi sa 883 miliona KM ili 21,1%, lizing
društva sa 354 miliona KM ili 8,4%, berze 10,7 miliona KM ili 0,3%, a brokerske kuće preostalih 9,1 miliona KM ili 0,2%.

U strukturi aktive OFI sektora na kraju prvog kvartala 2019. godine najveće učešće imaju krediti sa 1,08 milijardi KM ili 25,8%, depoziti 954 miliona KM ili 22,7%, ulaganja u vrijednosne papire 604 miliona KM ili 14,4%, ulaganja u dionice 593 miliona KM ili 14,1%, nefinansijska aktiva 573 miliona KM ili 13,7%, tehničke rezerve osiguranja 146 miliona KM ili 3,5%, a preostalih 241 milion KM ili 5,8% se odnosi na ostala potraživanja.

Struktura pasive je sljedeća: kapital učestvuje sa 1,75 milijardi KM ili 41,7%, tehničke rezerve osiguranja sa 1,31 milijardu KM ili 31,3%, krediti sa 722 miliona KM ili 17,2% i ostali plativi računi 405 miliona KM ili 9,8%.

Podaci za sektor OFI za prvi kvartal 2019. godine su raspoloživi na web stranici CBBiH (Statistički portal Panorama http://statistics.cbbh.ba/Panorama/novaview/SimpleLogin_bs_html.aspx), a kvartalni podaci će ubuduće biti raspoloživi četiri mjeseca po isteku izvještajnog kvartala. Podaci OFI sektora BiH se takođe objavljuju i u sastavu MMF-ove publikacije International Financial Statistics.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android