Objavljeno u kategoriji Specijal na 19.12.2018 18:01:14

Demantij Semira Fejzića na tekstove objavljene na web sajtu agencije Patria

Semir Fejzić Foto Arhiv

(Patria) - Semir Fejzić iz Tuzle reagirao je, posredstvom svog advokata Mirnesa Ajanovića na tekstove „Nezakonito imenovanje Semira Fejzića za predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH“, „SDA insistira na imenovanju predsjednika Uprave i člana Razvojne banke iako je postupak nezakonit“ te tekst „Profesor Đonlagić: Zbog politike SDA Razvojna banka izgubila razvojnu ulogu u FBiH“ objavljeni na web sajtu novinske agencije Patria.

U demantiju se, između ostalog, navodi:

Vaše tvrdnje: „Nezakonito imenovanje Semira Fejzića za predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH“, objavljene 07.11.2018. godine, ponovljene u formulaciji „SDA insistira na imenovanju predsjednika Uprave i člana Razvojne banke iako je postupak nezakonit“ objavljene 15. 11. 2018 godine, nisu tačne zbog sljedećih činjenica:

- Nije tačno da je postupak nezakonit. Zakonitost postupka potvrdila je Vlada Federacije BiH, a na osnovu mišljenja Ureda Vlade Federacije za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, na svojoj 163. sjednici održanoj 15.11.2018. godine, koji je utvrdila u formi odgovora i dostavila predsjedniku Nadzornog odbora Banke;

Nije tačno da se vrši nezakonito imenovanje predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH, nego je tačno da se vrši imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika, potpredsjednika i izvršnih direktora RB FBiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period od 12 mjeseci.

Vaša tvrdnja „Bude li imenovan na čelo RB bio bi prekršen i član 18. Zakona o Razvojnoj banci FBiH“, objavljeno 17. 11. 2018. godine i ista ponovljena u tekstovima od 15. i 17. 11. 2018. godine nisu tačne zbog sljedećih činjenica:

- Nije tačno da se imenovanje, u konkretnom slučaju vršilaca dužnosti, vrši u skladu sa Zakonom o Razvojnoj banci FBiH, jer isti ne poznaje institut vršioca dužnosti, nego je to propisano Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH. Pravni osnov je sadržan, kako je to gore pojašnjeno, u Uredbi o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nedležnosti Federacije BiH.

Vaša tvrdnja „Nadzorni odbor Razvojne banke ima zakonsku obavezu osporiti imenovanje Semira Fejzića na čelo RB, koje se očekuje ovih dana. Potvrde li Fejzićevo imenovanje, sedam članova Nadzornog odbora mogu odgovarati krivično“, objavljeno 07.11. 2018. godine kao i ponovljena tvrdnja u formulaciji „To što je Vlada dala prethodnu saglasnost za imenovanje Fejzića za predsjednika Uprave RB, nije obavezujuća za Nadzorni odbor Razvojne banke. Prethodna saglasnost je 'procesna pretpostavka' koju Nadzorni odbor u ovom slučaju ima obavezu osporiti“, objavljena 07.11.2018. godine... nije tačna zbog sljedećih činjenica:

- Nije tačna navedena tvrdnja da Nadzorni odbor Banke „ima obavezu osporiti imenovanje Semira Fejzića na čelo RB“, upravo iz naprijed navedenih činjenica o zakonitosti i ispravnosti procedure, te ovakva tvrdnja više se može tumačiti kao svojevrstan pritisak na rad i nezavisno donošenje odluka Nadzorog odbora Banke.

Nije tačna tvrdnja da Nadzorni odbor, kako se navodi, „potvrdi li Fejzićevo imenovanje, sedam članova mogu odgovarati krivično“, čak naprotiv, u skladu sa dopisom Agencije za bankarsvo FBiH, Nadzorni odbor Banke je dužan postupiti u skladu da odredbom člana 15. stav (2) Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH, kojom je dužan da u ruku od 15 dana, po objavljivanju odluka Vlade FBiH o prethodnim saglasnostima za imenovanja vršioca dužnosti  članova Uprave banke, izvrši imenovanje u skladu sa svojim nadležnostima.

Tačno je da zbog neimenovanja, odnosno prekoračenja propisanog roka (15 dana) od strane Nadzornog odbora Banke, reagovala je Agencija za bankarstvo FBiH, te izrazila supervizorsku zabrinutost, zbog dovođenja banke u krizu, iz razloga zbog nepostupanja po odlukama koje se tiču procedure imenovanja vršioca dužnosti članova Uprave banke i o tome izvijestila Skupštinu Banke.

Vaša tvrdnja „Fejzić je i do sada bio u sukobu interesa. On nije mogao biti istovremeno član Nadzornog odbora RB, i direktor poslovnice Razvojne banke u Tuzli“, objavljena 07.11.2018., kao i ponovljena „Fejzić je i do sada bio u sukobu interesa. On nije mogao biti istovremeno član Nadzornog odbora RB, i direktor poslovnice Razvojne banke u Tuzli“, objavljena 15.11.2018... nije tačna zbog sljedećih činjenica:

- Nije tačna tvrdnja „Fejzić je i do sada bio u sukobu interesa“, „kao član NO Banke i direktor poslovnice Razvojne banke u Tuzli“, a iz sljedečeg činjeničnog stanja: Prema Pravilniku o radu Banke i organizacionoj šemi ne postoje radna mjesta „direktori poslovnica“, nego radna mjesta „rukovodilac poslovnice“ (ukupno šest poslovnica). To nisu direktorska mjesta, nisu izborna mjesta, nisu mandatno određena i nemaju izvršnu funkciju. Izvršne i mandatske funkcije u Banci, prema svim aktima Banke imaju samo članovi Uprave banke. Ostali su rukovodioci nižeg ranga, i to su radnici banke, te svoje poslove obavljaju u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta i ugovorom o radu.

Nije tačno da je nespojivo biti radnik/zaposlenik Banke i član Nadzornog odbora Banke. Predsjednika i članove Nadzornog odbora Banke imenovala je Skuština Razvojne banke FBiH svojom odlukom broj 6736/I 16 od 09.06.2016. godine. Procedura javnog konkursa i imenovanja svih članova Nadzornog odbora, pa i Semira Fejzića, provedena je skladu sa članom 11. Zakona o razvojnoj banci FBiH, kao „lex specijalis“, a koji su propisane odredbe za Nadzorni odbor Razvojne banke i to: broj članova, način izbora, mandat čanova, procedura prijevremenog razrješenja, uslovi za izbor, te je stavovima od 7. do 9. definisano je ko ne može biti član Nadzornog odbora. Iz istog se može vidjeti da nije nespojivo da radnik/zaposlenik bude član NO.

Vaša tvrdnja „u biografiji Semira Fejzića se navodi da je inženjer tehnologije“ objavljeno 7.11.1018. godine i ista ponovljen još u tekstovima od 15. i 17. 11. 2018. nije tačna zbog sljedećih činjenica:

- Nije tačno da se u biografiji Semira Fejzića navodi da je „inženjer tehnologije“. Semir Fejzić nije „diplomirani inženjer tehnolgije“, nego je diplomirao i magistrirao na Rudarsko/geološko/građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, doktorirao na Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i stekao zvanje doktora tehničkih nauka, te ima položen stručni ispit za teh. rukovođenje.

Također, Semir Fejtić je diplomirao na „Panevropskom Univerzietu u Banja Luci“, na Fakultetu poslovne ekonomije, smjer Menadžment bankarstva, finansija i trgovine, na temu: Modelli i sistemi korporativnog upravljanja u bankarskom sistemu u Bosni i Hercegovine“, gdje je trenutno na postdiplomskim studijama.
Semir Fejzić je licencirani medijator u BiH, ima položen državni ispit za rad u organima uprave, certifikat o završenom usavršavanju za predsjednika i članove Nadzornih odbora i Uprava privredih društva sa učešćem državnog kapitala...

Kada je u pitanju profesionalno iskustvo, Fejzić kao menadžer ima reprezentativno rukovodno i drugo iskustvo u javnim ustanovama (direktor), privatnom sektoru (izvršni direktor), organima uprava (savjetnik premijera) itd, i posljednje nepune tri godne radi na radnom mjestu rukovodioca poslovnice RB FBiH.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android