Objavljeno u kategoriji Intervju na 03.10.2014 00:00:00

Imamo najsavremeniji operacioni blok u BiH

Aganović: Tarife zdravstvenih usluga su nerealne

Prof. dr. Damir Aganović u intervjuu za bh. novinsku agenciju Patria govori u kakvom je stanju zatekao Klinički centar Univerziteta u Sarajevu kada je stupio na čelo ove zdravstvene ustanove, te o problemima finansiranja. U nastavku govori i o svojoj novoj knjizi koja još nije promovirana, kao i o  prof. dr. Kemalu Dizdareviću.

PATRIA: U kakvom ste stanju zatekli KCUS kada ste došli na čelo ove zdravstvene ustanove?

AGANOVIĆ: Dužnost generalnog direktora najveće zdravstvene ustanove u državi preuzeo sam 02.07.2012. godine. U momentu preuzimanja dužnosti zatekao sam zajedno sa svojim saradnicima obaveze na dan 30.06.2012. godine prema dobavljačima u iznosu od 49,5 mil. KM, a obaveze koje je trebalo dobavljačima odmah platiti iznosile su 17,5 mil. KM.  Obaveze na dan 31.12.2012. god. iznosile su 56,8 mil. KM i odnose se samo na potraživanja prema dobavljačima. Obaveze koje je KCUS bio u obavezi do tada izmiriti bile su 26 milona KM i rezultat su povećanja troškova lijekova energenata, ranije potpisanih full ugovora za održavanje medicinske opreme, te porasta troškova plaća primjenom Kolektivnog ugovora od 01.03.2012. god., a koji nisu isfinansirana od strane Zavoda zravstvenog osiguranja KS (ZZO KS) i kojim su sredstvima za plaćanje obaveza smanjena.

Ukupno je zatečeno 81 sudski spor gdje je KCUS tužen po različitim osnovama  (radni sporovi sa uposlenicima, naknada šteta pri pružanju zdravstvenih usluga),  procijenjena vrijednost ovih sporova je 1,8 mil. KM.

U 2010.god. donijet je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine FBiH 46/10) koji je Univerzitetske kliničke centre proglasio javno zdravstvenim ustanovama čiji su suosnivači  jedan ili više kantona i Federacija zajedno, a u smislu člana 53, Stav 3, istog Zakona. Istim Zakonom zdravstvenim ustanovama ostavljen je rok od 36 mjeseci da svoju organizaciju i poslovanje uskladi sa odredbama.  Od stupanja na snagu ovog Zakona bivši menadžment ustanove  nije poduzeo niti jednu aktivnost  na usklađivanju organizacije KCUS-a sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Statut je u skladu sa novim Zakonom donio Upravni odbor dana 10.08.2012.god., dakle nakon mog imenovanja.

Što se tiče prijema kadra, 157 uposlenika zaključilo je Ugovore o radu, a da pri tome nije postojala saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, što je suprotno zaključku Vlade Kantona Sarajevo iz 2011.god. o zapošljavanju novih zaposlenika.  Isti su primljeni bez procedure javnog oglašavanja.

PATRIA: Otvorili ste novi operacioni blok, koji je prema nekim procjenama najbolji u regionu. Je li to istina prof. dr. Aganoviću?

AGANOVIĆ: Novi Operacioni blok (OP) je planiran i izgrađen po svim najsavremenijim tehničko-tehnološkim uzusima i kao takav sasvim sigurno zaslužuje visoku poziciju u bližem i širem okruženju. Ukupna površina iznosi  5.000 kvadratna metra  i zajedno sa pratećim sadržajima raspoređena je na dvije etaže. U Novom OP bloku se u boljim uslovima i za pacijente i za osoblje obavljaju svi operativni zahvati koji su se obavljali i ranije, ali je dodatna specifičnost u odnosu na stare prostore to što su nove OP sale svih klinika opremljene opremom za minimalno invazivne hirurške procedure, a što je trend svih svjetskih hirurških centara. Također su smanjeni svi troškovi OP bloka pošto su sve sale koncentrisane na jednom mjestu u blizini Jedinice intenzivne njege. Ovaj moderni OP blok omogućava obavljanje svih najzahtjevnijih OP zahvata, posebno iz domena tercijarne zdravstvene zaštite. Pored navedenog, pošto je opremljen modernim inetgracionim sistemom op sala, Novi OP blok omogućava i potpunu kontrolu iskorištenosti OP sala, potrošnje materijala, te svih ostalih bitnih parametra koji su relevantni za kontrolu i unaprjeđenje rada ovakvog modernog OP bloka. Projektovanje i izgradnja NOB-a je urađena tako da je usklađena sa trenutno važećim internacionalnim standardima, čime je povećana iskorištenost ugrađene medicinske opreme, ali i sigurnost pacijenata. JINJ KAR-a sa 19 bolesničkih kreveta je potpuno opremljena u skladu sa međunarodnim standardima i omogućuje vrhunsku njegu najtežih pacijenata UKC-a ali i pacijenata iz cijele BIH. Novi operacioni bloku ima 11 OP sala (2 OP sale urologije, 2 OP sale abdominalne hirurgije, i po 1 OP sala glandularne i onkološke, torakalne, ORL, maksilofacijalne hirurgije, vaskualrne i ortopedske hirurgije, uz 11 OP salu koja je polivalentne namjene i u kojoj se mogu obavljati po potrebi OP zahvati svih specijalnosti koje participiraju u Novom OP Bloku, a njena dodatna specifičnost je da je opremljena i pripremljena i za transplantacionu hirurgiju. Od 05.03.2014. (kada je zvanično počeo sa radom)  do danas urađeno je ukupno 3214 najsloženijih operacija.

PATRIA: Šta planira KCUS u narednom periodu još izgraditi?

AGANOVIĆ: Planovi izgradnje KCUS-a su definirani kroz dva  segmenta: završetak otpočetih investicija kroz precizne dinamičke planove realizacije, u ovom trenutku je to završetak izgradnje i opremanje prostora za stacionarni smještaj Klinika za ORL i Maksilofacijalnu hirurgiju).

Takođet, tu je i kandidiranje svim nadležnim institucijama prijedloga budućeg ulaganja sa preciziranim prioritetima, a to je u prvom redu strateški cilj završetak CMB-a, gdje će biti smješteni ležeći pacijenti većine klinika, zatim rekonstrukcija porušenih objekata na lokalitetu Jezero te izgradnja hospisa na Ilidži.

PATRIA: Postoje li određeni problemi u finansiranju KCUS-a?

AGANOVIĆ: Cjenovnik koji KCUS koristi prilikom fakturisanja pruženih zdravstvenih usluga je propisana Tarifa zdravstvenih usluga iz 1986.godine sa neznatnim izmjenama u 2008.godini od strane Federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, što ukazuje na činjenicu da usluge propisane Tarifom zdravstvenih usluga FBiH iz 1986 su zastarjele, potcjenjene, nerealne, dakle, ne odgovaraju stvarnim troškovima i po tom osnovu KCUS ostvaruje gubitak, na šta svakodnevno dajemo primjedbe našim osnivačima.

U prilog tome govori i činjenica da Zavodi zdravstvenih osiguranja za lijekove koji nisu na esencijalnoj listi FBIH, a iste KCUS koristi u liječenju pacijenata osiguranika ovih kantonalnih zavoda, ne izdvaja sredstva, naprotiv osporava izdati Odobrenja za liječenje pa i kad se radi o lijekovima koji znače spas za pacijenta i koji se moraju ordinirati u kritičnom momentu tzv.”zlatni sat”. Dalje, ZZO  osporavaju izdati Odobrenja i za ugradbeni i potrošni materijal koji se ne nalazi u Uredbi o ortopedskim i drugim pomagalima, endoprotezama i ostalom materijalu Zavoda, a koji nije usklađen sa propisanom Federalnom Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (Službene novine FBiH broj:21/09), prvenstveno kada je riječ o staplerima kao materijalima koji se koriste kod operativnih zahvata. Ovdje još treba istaći činjenicu da niti jedan Zavod ne finansira ugradbeni i potrošni materijal koji nije u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja, te zbog toga svi ti troškovi idu na teret KCUS-a, a sve u svrhu liječenja pacijenta. Međutim, teret koji KCUS nosi zbog ovakvog neregulisanog zdravstvenog sistema vodi našu ustanovu u sve veći gubitak.

Također je KCUS-u s ciljem smanjenja listi čekanja uveo drugu smjenu za dijagnostičke službe, te na taj način zbog velikih opterećenja rada dijagnostičkih aparata, a posebno MRI-a i CT-a, dolazi do učestalih kvarova, što za sobom povlači i velike troškove servisiranja. Prilikom popravke kvarova na opremi se suočavamo sa velikim problemom, jer je oprema od različitih proizvođača i iziskuje angažovanje servisera zastupnika tih proizvođača, tako da isto dozvoljava monopolistički pristup, velike cijene rezervnih dijelova i usluge servisera, koji često traže avansnu uplatu od 70-100 posto, kako bi pristupili otklanjanju kvara. Samo u prošloj godini smo izdvojili 3,1 miliona KM za održavanje medicinske opreme.

Također, treba spomenuti i činjenicu da pacijenti osiguranici drugih kantonalnih  Zavoda ne čekaju na uslugu, i prijem istih se obavlja putem VIP ambulante.

Što se tiče saradnje sa ZZO KS također smo imali problema, jedan dio problema je prevaziđen, ali ostala su još uvijek nerazrješena  pitanja: finansiranja 91uposlenika za čiji prijem su Ministarstvo zdravstva KS i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo  dali  saglasnost, finansiranja  33 specijalizanta, iako postoje rješenja za iste, neprihvatanja niti jednog zahtjeva za povećanje tranše za koje smo uputili niz dopisa u kojima smo argumentovano tražili povećanje, ZZO KS u ukupnom prihodu KCUS-a za 2013.g. učestvuje sa procentom od 56,2%, a u broju liječenih sa 76,82%. Na ovu disproporciju smo ukazivali u više navrata.

NOVA KNJIGA NAMIJENJENA JE STUDENTIMA, ALI I LJEKARIMA

PATRIA: Nedavno ste objavili knjigu "Osnove urodinamskog mjerenja i analize". Kada je planirana promocija?

AGANOVIĆ: Knjiga je završena i odštampana još u aprilu ove godine. Nažalost, zbog svakodnevnih obaveza koje prepoznajem kao prioritetnije nisam je stigao promovirati. U narednom periodu to će se svakako desiti u okviru Instituta za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS-a. Knjiga je rezultat dugogodišnjeg rada saradnika i mene na polju urodinamske dijagostike. Trenutak u kojem sam odlučio prenijeti vlastita znanja i iskustva iz ove oblasti biran je tek nakon što je urađeno preko 2000 najsloženijih višekanalnih studija. Smatram da je ovo izuzetno važno polje urologije nedovoljno iskorištena metoda, ali  ne samo kod nas, nego i u svijetu, vjerovatno zbog njene kompleksnosti. Zbog toga sam imao veliku odgovornost pri pisanju ove knjige.

Knjiga je namjenjena studentima medicine, ali i ljekarima različitih specijalnosti, odnosno urolozima, pedijatrima, dječijim hirurzima, neurolozima i fizijatrima. Urodinamika je jedna od rijetkih multidisciplinarnih polja u medicini.

PROF.DR. DIZDAREVIĆ JE OPTUŽIVAO I MOJE PRETHODNIKE

PATRIA: U proteklom periodu u javnosti je prof. dr. Kemal Dizdarević iznio  niz optužbi na račun KCUS-a, kako to komentirate?

AGANOVIĆ: Tačno je da je prof. dr. sci. Kemal Dizdarević u sredstvima javnog informisanja i na mnoge druge načine iznio i stalno iznosio optužbe na račun KCUS-a kao i lično na mene kao generalnog direktora. Ove optužbe ne bih komentarisao, samo bih istakao da to traje duži niz godina, čak i iz perioda mojih prethodnika. O ovim optužbama će odluke donijeti nadležni sudovi kao i nadležna tužilaštva. Sve što bih o tome rekao bilo bi prejudiciranje i ometanje sudskih postupaka koji su u toku. Mogu samo da kažem da istupanje prof. dr. sci. Kemala Dizdarevića u javnosti i znošenje podataka koji su vezani za KCUS predstavljaju teže povrede radne discipline, a same njegove izjave imaju elemente klevete. To je sve što mogu reći.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android