Objavljeno u kategoriji BiH na 09.06.2014 00:00:00

Ministarstvu zdravstva mišljenje s rezervom: 72.219 KM za Bolničko liječenje nenamjenski utrošeno

Ministarstvu zdravstva izdate i preporuke

Raspodjela sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama – za prevenciju zloupotrebe opojnih droga“ nije izvršena u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH obzirom da je izvršen izbor krajnjih korisnika navedenog transfera i sa istim zaključeni ugovori u iznosu od 22.402 KM a da u 2013. godini za navedene namjene nisu odobrena sredstva u skladu sa navedenim zakonskim propisima, navode revizori Ureda za reviziju FBiH u nalazu za Ministarstvo zdravstva FBiH.

- Potrebno je da se raspodjela sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – za prevenciju zloupotrebe opojnih droga vrši na osnovu kriterija utvrđenih u Programu utroška sredstava usvojenim od strane Vlade FBiH kao i da se u javnom pozivu objavljuju kriteriji u skladu sa istim. Potrebno je da se u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH obaveze preuzimaju na teret budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu budžeta, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti – navode revizori.

Inače, Ministarstvo zdravstva FBiH dobilo je mišljenje s rezervom, piše novinska agencija Patria, između ostalog revizori navode da se ne može potvrditi da su sredstva tekućeg transfera u iznosu od 72.219 KM za program Bolničko liječenje povratnika iz FBiH u općine u RS trošena namjenski u skladu sa Programom utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH - za proces vakcinacije i sufinansiranje troškova raseljenih osoba“, kao i u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika u općini Srebrenica, Bratunac, Milići, Žepa i Vlasenica u RS u zdravstvenim ustanovama u FBiH.

Dalje je navedeno da se ne može se potvrditi da je ostvaren adekvatan nadzor nad namjenskim utroškom sredstava tekućih transfera odobrenih Budžetom FBiH za 2012. godinu te da nije uspostavljena odgovarajuća knjigovodstvena evidencija trošenja sredstava i nisu sačinjeni finansijski izvještaji za razvojno-investicione projekte.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android