Objavljeno u kategoriji Biznis na 08.05.2018 14:36:19

Farma Spreča: Upravljanje otpadom u skladu sa Direktivama Evropske unije

Farma Spreča: Upravljanje otpadom u skladu sa Direktivama Evropske unije

Objavljeno u kategoriji Biznis na 08.05.2018 14:36:19

Farma Spreča jedna od namodernijih u Evropi

KALESIJA, (Patria) - Još od prvog dana 2008. godine kada je izvršena kupovina farme Spreča i započeti projekti obnove, rekonstrukcije i izgradnje, Farma Spreča veliku pažnju posvećuje zaštiti životne sredine pa u skladu sa tim vrše se ulaganja u upravljanje kravljim stajnjakom.

Farma Spreča ide korak unaprijed i teži implementaciji dugoročno održivih projekata, a u skladu sa EU direktivama. NITRATNA DIREKTIVA 91/676/EEC 1991 je propis Evropske unije koji se odnosi na zaštitu voda od onečišćenja nitratima iz poljoprivrednih izvora. Član 2. stav j kaže: „Termin onečišćenje označava ispuštanje, direktno ili indirektno, dušičnih spojeva iz poljoprivrednih izvora u vodeno okruženje, čiji je rezultat stvaranje rizika za ljudsko zdravlje, nanošenje štete vodenim ekosistemima.“

U okviru Nitratne direktive nalazi se Dodatak II - Kodeks dobre poljoprivredne prakse, set minimalnih zahtjeva propisanih Nitratnom Direktivom kojima se sprečava zagađenje nitratima i koje bi svaki poljoprivredni proizvođač morao dobro da poznaje i primjenjuje. Zahtjevi vezano za kapacitet i izradu spremnika za stajnjak, njegovo šestomjesečno deponovanje, raspoložive obradive površine za primjenu stajnjaka i okvirni plan za upotrebu stajnjaka obrađeni su ovim radom i pokazani kroz primjer farme muznih krava u Kalesiji.

Shodno tome, veoma je zanimljvo i važno da se istakne da trenutno u BiH ne postoji propis koji određuje poštivanje odredbi Nitratne Direktive, ali obzirom na težnje za ulazak u EU, provedba Nitratne Direktive postat će imperativ. Iz tog razloga, pri proračunima smo koristili parametre definirane u Pravilniku o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva R. Hrvatske (NN 56/08, od 19.05.2008. godine), a čija je primjena započela danom ulaska Hrvatske u EU.

Jedan od osnovnih okolišnih problema na farmama je upravo pitanje stajnjaka. Obzirom na potpuno novi pristup prilikom rekonstrukcije farme, u pogledu smještaja i boravka krava primjenjen je i novi pristup u prikupljanju i deponovanju stajnjaka. Stajnjak nastao u štalama je u polutekućem stanju i nastaje na takozvanim blatnim hodnicima. Uz pomoć skrepera se gura vani, u za to predviđene poprečne kanale. 

Novim tehničkim rješenjem za prikupljanje, privremeno skladištenje i konačno zbrinjavanje stajnjaka predviđeno je da se stajnjak kontrolirano transportuje od štala, putem AB vodonepropusnih kanala i cjevovoda do jame; iz jame preko separatora odvaja na tečni koji se skladišti u dvije AB vodonepropusne lagune i kruti koji se skladišti na vodonepropusnim platoima za kruti stajnjak. Kapaciteti su dimenzionirani za šestomjesečno skladištenje, a to je vrijeme upravo potrebno za prirodnu fermentaciju, da bi se stajnjak kasnije nesmetano koristio na obradivim površinama.

Sa tehnološko-ekološkog aspekta, uspostavljeni sistem prikupljanja i upravljanja stajnjakom na farmi je čist. Nema ispuštanja stajnjaka u vodotok. Spremnici moraju svojom veličinom zadovoljiti prikupljanje stajnjaka za šestomjesečno razdoblje.

Farma Spreča raspolaže sa smještajnim kapacitetom za tečni stajnjak i to dvije lagune Ø30/h=8m: 2x5.500 m3=11.000 m3, te smještajni kapacitet za čvrsti stajnjak deponije dimenzija 40x40m i 25x50m, ukupnog kapaciteta 6.200 m3.

Na osnovu trenutnog broja grla na farmi i trenutne proizvodnje stajnjaka u šestomjesečnom razdoblju je oko 6.400 m3 tečnog i 4.900 m3 krutog, postojeći smještajni kapaciteti zadovoljavaju propisane norme prema Nitratnoj Direktivi i Pravilniku o dobroj poljoprivrednoj praksi. Rezerve u smještajnom kapacitetu trenutno se javljaju jer se planira proširenje farme i postizanje kapaciteta 2.500 grla.

Farma Spreča raspolaže potrebnim smještajnim kapacitetima za tečni i kruti stajnjak za 6 mjeseci, pa i duži period, za trenutni broj grla na farmi. Također Farma raspolaže velikim obradivim površinama u neposrednom okruženju i potrebnom opremom i mehanizacijom za transport i rasturanje stajnjaka, tako primjena proizvedenog stajnjaka ne predstavlja nikakav problem niti prijetnju.