Objavljeno u kategoriji BiH na 09.12.2017 10:40:00

Snimak rekonstrukcije jedinstven dokaz, Sud ga ne može posmatrati u dijelovima

Snimak rekonstrukcije jedinstven dokaz, Sud ga ne može posmatrati u dijelovima

Objavljeno u kategoriji BiH na 09.12.2017 10:40:00

Insert iz rekonstrukcije

SARAJEVO, (Patria) - Opunomoćenik porodice Memić advokat Ifet Feraget uputio je 5. decembra 2017. godine sudiji Igoru Todoroviću podnesak kojim je zatraženo da sud dozvoli gledanje dijela snimka rekonstrukcije koji se odnosi na Vasviju Sejdović. Ona je jučer svjedočila, a zahtjev advokata Rusmira Karkina za gledanje snimka rekonstrukcije Sudsko vijeće je odbilo.

Feraget je u svom podnesku naveo da prema članu 2. stav 1. Evropske konvencije o ljudskim pravima istraga mora biti dostupna porodici žrtve u onoj mjeri koja je potrebna za zadovoljavanje njihove potrebe da zaštite svoja prava.

- Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo porodicu Memić do sada nije upoznalo niti sa jednim od brojnih dokaza, što sasvim sigurno ne predstavlja ispravno postupanje prema oštećenima. Ovome treba dodati da je odbrana optuženih na nastavku glavnog pretresa 24. oktobra 2017. godine Sudu i tužilaštvu predala podnesak iz kojeg se vidi da tužilaštvo u ovom predmetu nije objelodanilo više od 200 dokaza koji se nalaze u posjedu Tužilaštva.

Dalje se navodi da prema stavu Evropskog suda za ljudska prava država nema „obavezu rezultata nego ima obavezu sredstava”, što praktično znači da država mora preduzeti sve mjere koje su joj razumno pristupačne kako bi prikupila dokaze vezano za sam događaj, pri čemu zahtjevi koje pred državu postavlja član 2. EKLJP nisu ograničeni samo na fazu službene istrage, bez obzira da li je istraga dovela do pokretanja postupka pred sudom. Naime, u toku cijelokupnog postupka, uzimajući u obzir i glavni pretres koji je u toku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, država ima obavezu da ispouni uvjete pozitivne obveze zaštite života putem zakona propisanu članom 2. EKLJP. Dakle, Sud ne samo da ne bi trebao dopustiti da počinioci krivičnog djela ubistva prođu nekažnjeno, isto kao što ne bi trebao dopustiti niti da „nevina lica na sebe preuzmu odgovornost za neko fiktivno krivično djelo, kojim se u stvari samo prikriva stvarni događaj i stvarno krivično djelo ubistva.“

Feraget podsjeća da je 24. maja 2017. godine Tužilaštvo na nastavku glavnog pretresa najavilo reprodukciju snimka druge rekonstrukcije događaja održane  dana 13. na 14. juni 2017. godine, ali je predsjednik sudskog vijeća, sudija Igor Todorović, najavio da dio ovog snimka u kojem je sudjelovala osumnjičena Sejdović Vasvija neće biti reprodukovan jer je ista na glavnom pretresu 09. decembra 2016. godine odbila da svjedoči.

- Potrebno je naglasiti da je, prema članu 107. ZKP FBiH, rekonstrukcija od 13. juna 2016. godine provedena radi provjeravanja drugih već ranije izvedenih dokaza i radi utvrđivanja činjenica koje su od značaja za razjašnjenje stvari, tako što su ponavljane radnje i situacije u uvjetima pod kojima se, prema izvedenim dokazima, desio događaj dana 08.02.2016. godine. Iz ovoga možemo zaključiti da rekonstrukcija predstavlja jedan jedinstven dokaz zbog čega je neprihvatljivo da Sud presudu zasniva ili ne zasniva samo na jednom dijelu tog dokaza.

Sejdović je na nastavku glavnog pretresa 24. oktobra saslušana kao svjedok te je u potpunosti promijenila svoj raniji iskaz, rekavši da su nju, njenog muža Seferović Ljubu i njihovu djecu maltretirali u policiji zbog čega je ona svoj raniji iskaz dala pod prisilom, zatim da je bilo strah pritvora, da je Seferović Ljubo kritične prilike udario kombijem u neki lim, nešto kao kanta, a ne u pješaka, jer bi mu ona u protivnom rekla da je udario pješaka, da ona na cesti uopšte nije ni vidjela pješake nego je na parkingu van ceste vidjela djevojku i muškarca...

- Branilac optuženih je na tom nastavku glavnog pretresa predložio da se u nastavku saslušanja ovog svjedoka pusti snimak sa rekonstrukcije provedene 13/14 juni 2016. godine i to upravo onaj dio snimka rekonstrukcije kada je u istoj učesvovala, tada osumnjičena, Sejdović Vasvija, u prisustvu svog tadašnjeg branioca, a što je ova i prihvatila. Imajući u vidu navedeno smatram da su saslušanjem svjedoka Sejdović Vasvije otpali raniji razlozi zbog kojih je Sud 24. maja 2017. godine odlučio da se ne reprodukuje onaj dio snimka rekonstrukcije u kojem je sudjelovala Sejdović Vasvija, cijeneći pri tome da je i Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo reprodukovanje cijelog snimka ove rekonstrukcije.

Dalje se navodi da je snimak cijele rekostrukcije već uložen u sudski spis i isti mora biti u cjelosti reprodukovan na glavnom pretresu zbog poštivanja načela neposrednosti.

- Posebno valja naglasiti da su upravo na rezultatima ove druge rekonstrukcije događaja sačinjeni nalazi vještaka medicinske i saobraćajne struke po prijedlogu tužilaštva, zbog čega bi uskraćivanjem reprodukovanja ovog snimka u cijelosti odbrana optuženih bila uskraćena da vještačenje po vještacima medicinske i saobraćajne struke po prijedlogu odbrane bude provedeno korištenjem i ovog dokaza, koji je sastavni dio predmetnog sudskog spisa. Dakle, nezakonito je da vještaci tužilaštva za svoj nalaz koriste cijeli snimak rekonstrukcije događaja, a vještaci  odbrane da koriste samo dio tog istog snimka, obzirom da se na ovaj način odbrana optuženih dovodi u neravnopravan položaj, što je suprotno čl.15 stav 1. ZKP F BiH, a sami oštećeni ostaju uskraćeni za saznavanje sadržaja ovog dokaza, čime im se uskraćuje zaštitu njihovih prava kao oštećenih tj. da se upoznaju sa sadržajem ovog dokaza, cijeneći posebno sve dosadašnje kontroverze ovog slučaja koje jasno ukazuju da Dženan Memić nije stradao u saobraćajnoj nesreći nego je ubijen – naveo je advokat porodice Memić.